Ako prebieha likvidácia spoločnosti?

Likvidácia spoločnosti nastáva vždy ak sa spoločnosť, teda jej vedenie (zvyčajne je to majiteľ) rozhodne vstúpiť to tohto komplexného procesu, pretože, ako spoločnosť nechcú alebo nemôžu ďalej pokračovať s podnikateľskou činnosťou. Spoločnosti, ako napríklad spoločnosť ručením obmedzeným sa zaraďujú medzi právnické osoby. Dôvody spoločnosti na vstup do likvidácie sa môžu líšiť od jednej spoločnosti k tej druhej. Najbežnejším dôvodom ostáva, ale odchod do dôchodku. Vlastní ich majiteľ, ktorí ma právo po dohode s valným zhromaždeným, ktorého sú súčasťou všetci spoločníci vstúpiť do likvidácie.Ide o trvalý zánik každej spoločnosti. Treba si uvedomiť, že akonáhle samotná spoločnosť zanikne, čiže to nastáva po úspešnej likvidácii spoločnosť vtedy prestáva existovať. Ak sa spoločnosť rozhodla pre tento spôsob zániku predtým, ako jednoducho povedané povedané zanikne je nutná absolvovať povinný a dôležitý proces likvidácie, pre ktorý sa rozhodla.

Likvidácia

Pri likvidácii sa snaží každá spoločnosť vysporiadať svoj majetok, uspokojiť všetkých veriteľov či splatiť svoje záväzky samozrejme ak nejaké sú. Tiež musí spoločnosť dokončiť spoje pohľadávky voči klientom či iným subjektom, ktoré jej prináležia. Treba ozrejmiť, že do tohto procesu likvidácie môžu vstúpiť len tie spoločnosti, ktoré disponujú majetkom potrebným na tieto záležitosti a úkony. Majú dostatočne imanie, ktoré zaručí to, že všetci prípadní veritelia budú riadnom vyplatení, a to vopred stanovený čas. Znamená to, že spoločnosti potrebujú prostriedky na to, aby mohli splatiť svoje záväzky alebo pripadne uhradiť nejaké tie dlhy, ktoré môžu nechcene “zdobiť” jej meno. Po celý čas likvidácie bude spoločnosť vystupovať v obchodnom registri ako spoločnosť v likvidácii.S likvidáciu sa spája jedna osoba, teda presnejšie ide o mimoriadnu pozíciu, ktorá sa týka výlučne procesu likvidácie. Reč je o likvidátorovi.

Likvidácia

Vymenúva si ho každá spoločnosť sama. Ak by nastala situácia, pri ktorej by spoločnosť nestihla určiť likvidátora alebo by nemohla či nemala by, ako určiť likvidátora vtedy bude túto úlohou poverený súd. Ale ide naozaj o len mimoriadne prípady, ktoré sa nestávajú tak často. Úlohou každého likvidátora je včas informovať všetkých zainteresovaných, teda toho koho sa týka, respektíve koho nejako ovplyvňuje konkrétna likvidácia. Túto zvesť oznamuje taktiež poisťovniam a rôznym úradom. Za jeho vykonanú prácu mu prináleží odmena, ktorá sa vzťahuje na činnosti spojené so samotnou likvidáciou. Jedna sa o finančnú odmenu vo výške 1500€. Vyplatená mu bude po dokončenej samotnej likvidácie. Ako už bolo niekoľkokrát spomenutá úspešná likvidácia sa konci vymazaným spoločnosti z obchodného registra.

Podobné príspevky