Ako prebieha likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje najrýchlejší spôsob, ako zrušiť svoju spoločnosť. Ide o trvale zrušenie firmy alebo spoločnosti, ktorá už viac nechce, alebo nemôže pôsobiť, ako aktívna firma a podieľať sa na činnostiach spojené s biznisom. Ide o právny proces, počas ktorého sa spoločnosť snaží za stanovený čas vysporiadať všetky potrebné záväzky a pohľadávky, ktoré spoločnosti prináležia. Likvidácia konči výmazom z obchodného registra.

Likvidácia

Spoločnosť sa pripravuje na trvalé vymazanie z obchodného registra. Treba uviesť, že likvidácia spoločnosti je účinným a rýchlym spôsobom pre všetky firmy, ktoré disponujú dostatočným majetkom nato, aby vysporiadali všetky náležitosti ako pohľadávky, záväzky či pripadne nejaké dlhy, ako už bolo spomenuté. Zánik spoločnosti nachádza zmysel u tých podnikateľov, ktorí majú na ukončenie svojej činnosti http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/formulare/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html relevantný dôvod. Takou príčinou môže byť napríklad nedosiahnutie požadovaného cieľa alebo zisku, ktorý si spoločnosť určila respektíve ho očakávala. Ďalším rozumným dôvodom môže byť aj odchod do penzie kedy je likvidácia vhodným riešením samozrejme ak osoba, ktorá do dôchodku odchádza nemá ďalšieho nasledovníka, ktorému by spoločnosť prenechala.

Likvidácia

Vstup do likvidácie sa vykonáva za pomocí osoby, ktorá zastáva špeciálnu funkcia a nazýva sa likvidátor. Likvidátora si vymenúva každá spoločnosť sama po spoločnom rozhodnutí všetkých spoločníkov. No nastať môže aj mimoriadna situácia kedy pozíciu likvidátora bude musieť určiť súd. Likvidátor “hra”pri samotnom procese likvidácie dôležitú rolu. Jeho jedna z prvých úloh je podať návrh na vymazanie spoločnosti z obchodného registra. Následne oznamuje všetkým známym veriteľom, že daná spoločnosť vstúpila do likvidácie a následne po vykonaný všetkých dôležitých záležitosti bude zrušená. Tu vzniká priestor pre všetkých veriteľov, ktorí majú nejaké pohľadávky voči spoločnosti, aby sa, čo v najkratšom čase prihlásili. Každý likvidátor ma právo na finančnú odmenu ktorá je vo výške 1500€. Tato suma je určená na náklady, ktoré môžu likvidátorovi vzniknúť voči spoločnosti.